Dijital asistana geri dön.
III. SELİM DÖNEMİ ISLAHATLARI ( NİZAM-I CEDİT DÖNEMİ 1789–1807) (Ortalama okuma süresi 1 dakika, 51 saniye.)
3 yıl önce eklendi. // Toplam okunma: 30,682
  • lll. Selim, belli bir plan dâhilinde bir ıslahat programı hazır­layan ilk padişahtır. Bu programa ‘’yeni düzen’’ anlamına gelen Nizam-ı Cedit adı verilmiştir. Bu dönem itibarıyla Os­manlı Devleti’nde öncelikle askerî alanda olmak üzere her alanda radikal değişiklikler başlamıştır. 
  • Şiire ve müziğe meraklı olan III. Selim İlhami mah­lasıyla şiirler yazmış, ayrıca klasik Türk müziğine Suzi Dilara adlı makamı kazandırmıştır.
  • Yapılacak olan yenilikler için uzmanlardan raporlar is­tenmiştir. Behiç Efendi lahiya hazırlayarak III. Selim’e sunmuştur.
  • Devletin yeniden yapılandırılması için Meşveret Meclisi ( Danışma Meclisi ) oluşturarak ıslahat yapmıştır.
  • Cezzar Ahmet Paşa öncülüğünde Avrupa tarzında ilk ordu olan Nizam-ı Cedit ordusu, kurulmuştur. Bu or­dunun ihtiyaçları için İrad-ı Cedid hazinesi oluşturul­muştur. Buradaki askerlerin eğitim alması için Levent ve Selimiye kışlaları oluşturulmuştur.
  • Türkçe resmî dil, Fransızca resmî yabancı dil olarak kabul edilmiş ve yabancı dil eğitimi (Fransızca) askeri okullarda zorunlu hâle getirilmiştir.
  • Batı tarzı subay ve asker yetiştirmek amacıyla 1795’te Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendishane­si) kurulmuştur.
  • Londra, Paris, Prusya, Viyana ve Berlin’e sürekli elçi­likler açılmıştır. Osmanlı Devletinin ilk sürekli elçisi ise Londra’ya gönderilen Yusuf Agâh Efendi’dir
  • Matbaa-i Amire adıyla ilk devlet matbaası açıldı.
  • Yeniliklere tepki olarak çıkan 1807 Kabakçı Mustafa Paşa isyanı ile bu dönem sona ermiştir. III.Selim bu isyan sonucu tahttan inmiştir. Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa onu tekrar tahta çıkartmak istese de Sultan IV. Murat tarafından öldürülmüştür.