1. ISBN
    9786059160179
  2. Yayınevi
    Pelikan Yayınları
  3. Yazar
    Hatice Bebiş, Özlem Aslan
%15 İndirim!
470,00 TL
398,00 TL
WhatsApp'tan Bilgi Al
Ürün Açıklaması

Pelikan Hemşirelik Araştırmasının Esasları - Hemşirelik Uygulaması için Kanıtın Değerlendirilmesi Pelikan Yayınları
 
Bu yayın, bu ders kitabını ve "Hemşirelik Araştırmasının Esaslarına İlişkin Çalışma Rehberi"ni içeren eki üzerinde çalıştığımız sekizinci zamana işaret etmektedir. adlı İnternet sitesinde, öğrenci için öğrenme yardımcıları ve eğitici için eğitim materyalleri de bulunmaktadır. Bu bütünleşik öğrenme eğitim paketi, öğrencilere, araştırma raporlarının nasıl okunacağını, eleştirileceğini, araştırma raporlarının, hemşirelik uygulamasına nasıl aktarılacağını öğretmek için düzenlenmiştir.
Hemşire araştırmacıların, yeni yöntemleri kullanmaları konusunda güncellemeler yaparken, araştırma metodolojisindeki önemli yenilikleri nakleden eğitim araçlarına ilişkin bir set geliştirme işimizden çok büyük zevk almaya devam ediyoruz.
Metnin içeriği ve düzenlenmesi konusunda birçok iyileştirmeler yaptığımızdan eminiz. Ancak, aynı zamanda, bu kitabı, dünya çapında bir klasik haline getiren çok sayıda niteliği barındırdık. Bu kitap ve onun ekindeki "Çalışma Rehberi"nde bulunan ilave etkinliklerle birlikte, adlı İnternet sitesi, öğrencilerin faydalanabileceği kaynaklar; hemşirelerin, kanıtı daha dikkatli değerlendirmelerini sağlayan profesyonel bir yolu izlemelerini, daha kolay ve daha doyum verici kılacaktır.
Hemşirelik Araştırmasının Esaslarına Yönelik Miras
Bu baskı, önceki baskılardaki gibi, araştırmayı eleştirme sanatı ve bilimi üzerine odaklanmıştır. Araştırma raporlarını değerlendirmeyi ve uygulamada araştırma bulgularını kullanmayı öğrenen öğrencilere rehberlik sunmaktadır.
Bu kitabın, bu ve önceki baskılarını şekillendirmeye yardım eden temel ilkeler arasında şunlar vardır:
1. Araştırma yapmaya ve değerlendirmeye ilişkin becerinin, hemşirelik mesleği için eleştirel olduğu şeklindeki varsanı
2. Araştırma çabasının, hemşireler için zihinsel ve profesyonel olarak ödüllendirici olduğu şeklindeki inanç
3. Araştırma yöntemlerini öğrenmenin, göz korkutucu veya sıkıcı olmaması gerektiği şeklindeki değişmez inanç
Bu ilkelerle uyumlu olarak, araştırmanın temellerini anlamayı kolaylaştıran, merak ve ilgi uyandıran bir tarz kullanmaya çalıştık.
Bu Baskıdaki Yenilikler
Niteliksel ve Niceliksel Materyallerin Yeniden Düzenlenmesi
Önceki baskılarda, niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri konusundaki materyali dengelemeye gayret ettik. Her bir araştırma yöntemine, benzer vurguyu yapmak istedik. Bu denge, bölümlerde her iki yaklaşım içeriğinin kaynaştırılması açısından zor sağlandı. Bu baskıda, sadece ilk bölümlerdeki niteliksel ve niceliksel araştırma konusundaki materyali, karışım haline getirdik (örneğin; kanıta dayalı uygulama (KDU) ve araştırma etiğine ilişkin bölümlerde). Daha sonra, kitabın tamamen bir bölümünü (Bölüm III), niteliksel araştırma yöntemlerine ayırdık. Bu yeni düzenlemenin, fikirler için, bir süreklilik sağlayacağını düşünüyor, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının gereksinimlerini daha iyi karşılayacağını ümit ediyoruz.
Akış Şeması ve Yeni Çevrimiçi İçerik
Kitabın içeriğini, tek sömestrilik bir ders olarak daha anlaşılır olması amacıyla yoğunlaştırdık ve tekrar gözden geçirip düzelttik. Bu baskı için, İnternet sitesinde online bölüm ekleri sunuyoruz. Böylece, eğitimciler, hangi ilave materyalin öğrencilere ayrılacağını görebilir. te bulunan çevrimiçi bölüm eklerini içeren listenin tamamı, sayfa XViii'dedir.
Karma Yöntemler Araştırması Konusundaki Yeni Bölüm
Tek bir araştırmada, niteliksel ve niceliksel verilerin kaynaştırılmasını içeren "Karma yöntemler araştırması" konusunda yeni bir bölüm ekledik. Bu bölüm, geçtiğimiz 10 yıl içinde, hemşire araştırmacılar arasında, karma yöntemler araştırmasına duyulan yoğun ilginin resmi simgesini yansıtmaktadır.
Kanıta Dayalı Uygulamaya Gösterilen Yoğun İlgi
Bu baskıda, araştırmanın, hemşirelik uygulaması için kanıt temelini inşa etme konusunda, geçmişe kıyasla daha büyük bir dönüm noktası olacağını vurguluyoruz.
Yeni Etkileşimli Eleştirel Düşünme Etkinliği
Bu etkinlik, öğrencilerin her bölümde öğrendikleri yeni becerileri uygulamaya aktarmasına olanak tanımaktadır. Gerçek araştırma örneklerinin değerlendirilmesi yoluyla rehberlik edilmekte ve çalışmadaki kanıtın kalitesi konusunda düşünmeye zorlayan bir dizi soru ile öncülük yapılmaktadır. Cevapların ev ödevi veya test amaçlı, eğitimcilere verilmek üzere, öğrencilerce doğrudan çıktısı alınabilir veya elektronik postayla bize gönderilebilir.
Eğitimciler İçin İleri Yardım
Bu baskıda yapılan en büyük yeniliklerden birisi, öğrencilere, araştırma yöntemlerini öğretmeye yönelik sağladığımız destektir. Öğrencilerin çoğu, ders içeriği konusunda endişeli olabilirler ve ayrıca, bunun hemşirelik uygulaması ile ilişkisini sorgulayabilirler. adlı İnternet sitesindeki "Eğitimcinin El Kitabı"nda, araştırma yöntemleri konusundaki öğrenme ve öğretmenin, daha ödüllendirici olacak şekilde, nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin birçok öneriler sunuyoruz.
Metnin Düzenlenmesi
Bu baskının içeriği, beş ana kısım halinde düzenlenmiştir:
Kısım I-Hemşirelik Araştırması ve Kanıta Dayalı Uygulamanın Gözden Geçirilmesi, hemşirelik araştırmasında temel kavramları öğretmektedir. Bölüm 1, hemşirelik araştırmasının geçmişini özetlemekte, niceliksel araştırma karşısında niteliksel araştırmanın felsefi dayanaklarını tartışmaktadır. Bölüm 2, KDU'yu tesis etmek üzere, araştırmanın kullanımına rehberlik etmektedir. Bölüm 3, okuyucuyu, anahtar araştırma terimleriyle tanıştırmakta ve niteliksel ve niceliksel çalışmalar için, araştırma sürecindeki adımların gözden geçirilmesini sağlamaktadır. Bölüm 4, dergilerdeki araştırma makalelerinin neler olduğunu ve onların nasıl okunması gerektiğini açıklayarak, araştırma makaleleri üzerine odaklanmaktadır. Bölüm 5, hemşirelik araştırmalarında etik konusunu tartışmaktadır.
Kısım II- Araştırmada İlk Adımlar, çalışmanın kavramsallaştırılmasına ilişkin çeşitli yönleri dikkate alarak, araştırma sürecinin öğrenilmesini hayata geçirmektedir. Bölüm 6, araştırma sorularının geliştirilmesi ve araştırma hipotezinin kurulması üzerine odaklanmaktadır. Bölüm 7, araştırma kanıtının nasıl elde edileceğini ve araştırma literatürüne ilişkin incelemelerin rolünü tartışmaktadır. Bölüm 8, teorik ve kavramsal çerçeveler hakkında bilgi vermektedir.
Kısım III-Niceliksel Araştırma, niceliksel hemşirelik araştırmalarının tasarımı ve usulüne ilişkin materyal sunmaktadır. Bölüm 9, temel tasarım ilkelerini açıklamaktadır ve niceliksel araştırma tasarımının belirli birçok özelliğini tartışmaktadır. Bölüm 10, niceliksel çalışmalarda, örnekleme ve veri toplama konularını ortaya koymaktadır. Bölüm 11, niceliksel çalışmalarda veri kalitesinin değerlendirilmesi için ölçüm ve kriter kavramını açıklamaktadır. Bölüm 12, niceliksel analiz yöntemlerini gözden geçirmektedir. Bu bölüm, istatistik alanındaki önceki bilgileri anlatmamaktadır. Bunun yerine, okuyucuların, belli başlı olarak, istatistiklerin neden gerekli olduğunu, verilen durumda hangi testlerin uygun olabileceğini ve araştırma makalesindeki istatistik bilgisinin hangi anlama geldiğini anlamalarına yardım etme üzerine odaklanmıştır. Bölüm 13, niceliksel çalışmalarda, ilkelere uygunluğu değerlendirme yöntemlerini ve istatistiksel sonuçları yorumlama yaklaşımlarını tartışmaktadır.
Kısım IV-Niteliksel Araştırma, niteliksel hemşirelik araştırmalarının tasarımı ve usulüne ilişkin içeriği sunmaktadır. Bölüm 14, yapısalcı ve niteliksel araştırmanın gelişimine katkıda bulunan çeşitli araştırma geleneklerine değinmektedir. Bölüm 15, niteliksel araştırmada örnekleme ve veri toplamayı ve bunların, niceliksel araştırmalarda kullanılan yaklaşımlardan nasıl ayrıldığını açıklamaktadır. Bölüm 16, etnografik, fenomenolojik ve temellendirilmiş kuram çalışmalarına vurgu yaparak, niteliksel analizi tartışmaktadır. Bölüm 17, niteliksel çalışmaların bütünlüğünün ve güvenirliğinin değerlendirilme kriterini ayrıntılı olarak anlatmaktadır.
Kısım V-Araştırmada Özel Konular; araştırmada önemi giderek artan konuları tartışmaktadır. Bölüm 18'in konusu, karma yöntemler araştırmasıdır. Ancak, sorgulama (yoklama) ve çıktılar araştırması gibi diğer özel tipteki araştırmaları da tartışmaktadır. Son olarak, Bölüm 19, meta-analiz ve metasentezi anlama ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı dâhil sistematik incelemeleri açıklamaktadır.
Bütünleşik Öğrenme Çözümü: ‘teki Metnimiz, Çalışma Rehberimiz, Öğrenci ve Öğretim Elemanı Kaynaklarımız
Metnin Anahtar Nitelikleri
Hemşirelik araştırmacılarının faydalanmasına yardım etmek için, önceki baskılarda başarıyla kullanılan anahtar niteliklerin çoğunu muhafaza ettik.
Açık, "Kullanıcıya Dost" Usul. Yazı usulümüz, göz korkutucu olmayan ve kolayca anlaşılır bir tarzda düzenlendi. Kavramlar, dikkatle ve sistematik olarak tanıtıldı. Zor fikirler, açıkça sunuldu ve okuyucuların, teknik terimleri bilmedikleri varsayıldı.
Eleştiri Rehberleri. Her bölüm, bir araştırma makalesinin çeşitli yönlerinin eleştirisinin yapılabilmesi için rehberler içermektedir. Rehberler; öğrencilere, çalışırken eşlik eden sorular listesi vermektedir. Rehberler, araştırmadan faydalananlar tarafından değerlendirilmeye uygun olarak çalışmanın özelliklerine dikkati çekmektedir. Rehberlerin elektronik uyarlamaları, adlı İnternet sitesindedir.
Araştırma Örnekleri. Her bölüm, içindeki eleştirel noktalara dikkati çekecek şekilde düzenlenen bir veya iki gerçek araştırma örneğinin özetleriyle son bulmaktadır. Bu araştırma örnekleri, araştırma sorusunun ilginç yönleri hakkında, öğrencilerin düşünmesini uyarmak için kullanılmaktadır. Öğrencilere, hemşirelik araştırmasının dünya çapında önem kazandığını gösteren pek çok uluslararası örnek seçtik.
Eleştirel Düşünme Alıştırmaları. Öğrencilerin, araştırma makalelerinin anahtar yönlerini eleştirmelerini ustalaştırmasına yardım etmek için araştırma örneklerinin her birini, eleştirel düşünme alıştırmaları izledi. Her bölümdeki ilave eleştirel düşünme alıştırmaları, kitabın EK-A ve EK-B'sinde yer alan tam metin araştırma makaleleriyle ilgilidir.
Faydalananlara Öneriler. Kitap, araştırma yöntemlerine ilişkin özet bilgilerin, daha somut uygulamalara nasıl dönüştürüleceği konusunda pratik rehber ve önerilerle doludur. Bu önerilerde, belirli araştırma eğitimi almamış olanlar için, genellikle göz korkutucu araştırma raporlarını, öğrencilerin okumasına yardım etme konusunda özel bir dikkat gösterdik.
Şekiller. Destekleyici tablolar, resimler ve örnekler tarzındaki renkli şekiller, metni pekiştirmekte ve görsel bir uyarım sunmaktadır.
Bölüm Hedefleri. Öğrencilerin, eleştirel içeriğe dikkatini çekmek için, her bölümün girişinde öğrenme hedefleri tanımlanmaktadır.
Anahtar Terimler. Her bölüm, yeni terimlere ilişkin bir liste içermektedir. Sadece yeni anahtar terimleri yazarak, listeyi daha az göz korkutucu tarzda hazırladık. Yeni terimler, metinde ilk defa kullanıldığında, bulunduğu yerde tanımlanmakta ve koyu renkle yazılmaktadır. Kitabın sonundaki sözlük, yöntemle ilgili bir terimin anlamını öğrenmeye ihtiyaç duyanlar için, ilave bir destek sağlamaktadır.
Seçilmiş Özet Noktalar. Her bölümün sonunda, bölümün başlıca içeriğine odaklanan özet noktalarına ilişkin bir liste vardır.
Tam Metin Araştırma Makaleleri. Kitaptaki ilaveler, öğrencilerin okuyabileceği, analiz ve eleştiri yapabileceği dört tam metin çalışma (iki niceliksel, bir niteliksel ve bir karma yöntem) içermektedir.
Eleştirel Destekler.
Her bölümün sonundaki eleştirel düşünme alıştırmalarından bazıları, EK-A (niceliksel) ve EK-B'deki (niteliksel) tam metin makalelere değinmektedir. Öğrenciler, cevaplarımızı (her alıştırmada, her bir soru hakkındaki uzman görüşlerimizi) öğrenmek için, 'i ziyaret ederek, materyali kavrama durumlarını içeren hızlı geribildirimi alabilirler.
Bu baskı, EK-C (niceliksel araştırma) ve EK-D (karma yöntemler araştırması)'deki iki tam metin çalışmanın eleştirisini içermektedir.
Çalışma Rehberinin Anahtar Özellikleri
Hemşirelik Araştırmasının Esasları İçin Çalışma Rehberi, 8'inci baskı, metni zenginleştirmekte ve her metin için, öğrencilere uygulama alıştırmaları vermektedir.
Eleştirel Fırsatlar, çalışma rehberinde bol miktarda bulunmaktadır. Bütünlük içinde sekiz araştırma makalesini içermektedir. Çalışmalar, hemşireliğe ilişkin bir dizi konuyu ve aşağıda belirtilen araştırma tiplerini temsil etmektedir:
Randomize kontrollü deney
İlişkisel/karma yöntemler çalışması
Kanıta dayalı bir uygulama projesinin değerlendirilmesi
Temellendirilmiş kuram çalışması
Etnografi çalışması
Meta-analiz
Metasentez
Her bölümdeki uygulama alıştırmaları, buradaki sekiz çalışmayı esas almaktadır ve onları okuma, anlama ve eleştirmede, öğrencilere rehberlik etmektedir.
Her bölümdeki "gerçeklerden alınan sorular" serisinin cevapları, "Çalışma Rehberi"nin EK-I'sında sunulmaktadır. Böylece, öğrenciler, cevaplarıyla ilgili hızlı geribildirim alabilirler.
Eleştirel beceriler, "Çalışma Rehberi"nde vurgulanmasına rağmen, diğer etkinlikler, terimlerin ve aşağıda belirtilen ilkelerin öğrenilmesinde, öğrencileri desteklemektedir:
Boşluk doldurma alıştırmaları
Eşleştirme Alıştırmaları
Çalışma soruları
Objektif cevabı olan sorular, cevapları ile birlikte EK-I'da sunulmaktadır.
te Bulunan Öğrenci Kaynakları
Etkileşimli Eleştirel Düşünme Etkinliği, kitaptaki eleştirel düşünme alıştırmalarını (EK-A ve EK-B'de bulunan çalışmalarla ilgili olanlar hariç,) etkileşimli bir araca dönüştürmektedir. Bu yeni format, öğrencilerin "Araştırma Örnekleri" konusunda hedeflenmiş soru dizilerine cevap vermelerini kolaylaştırmaktadır. Cevapların çıktısı alınabilir veya ev ödevi/test amaçlı olarak eğiticilere doğrudan elektronik postayla gönderilebilir.
19 Tam Metin Dergi Makalesi, her bölüme birer tane karşılık gelmekte ve ilave eleştirel fırsatlar sağlamaktadır. Bunların birçoğu, "Araştırma örnekleri" bölümünün sonundaki çalışmaların tam metinleridir. adlı İnternet sitesindeki bütün dergi makaleleri, metinde şeklinde belirtilmektedir.
Yüzlerce Öğrenci Gözden Geçirme Sorusu; öğrencilere kendi kendilerini test etmede yardımcı olmaktadır.
Bölüm içeriği ile ilgili faydalı web siteleri ve İnternet kaynaklarına, URL'yi değiştirmeden ve matbaa hatası riski azaltılarak, doğrudan ulaşılabilir.
Öğrencilerin belli konularda ileri keşifler yapmasını sağlayan Bölüm Ekleri. Eklerin tam listesi, sayfa xviii'dedir.
Metindeki Eleştiri Rehberlerine; size uygun gelen her zaman, MSWord'den ulaşılabilir.
Kitabın EK-A ve EK-B'sinde yer alan "Eleştirel Düşünme Alıştırmaları"nın Cevapları, olası cevaplar için öneriler sunmaktadır.
Metni için ilave ücret istenmeyen bir elektronik kitap.
Eğiticilerin Kaynakları 'tedir:
Eğitici El Kitabı, kitaptaki her bölüme karşılık gelen bölümle birlikte, aşağıdakileri de içermektedir:
Amaç Tanımı. Her bölümde, yazarların hedefini keşfedin.
Özel Sınıf Projeleri. İlginç ve anlamlı sınıf projeleri için çeşitli fikirler bulun. SPSS veri dosyalarının eşlik ettiği "Büyük Çörek Deneyi " ile ilgili "Öğrenmeyi Kolaylaştıran Faktörler"i ve etkinlikleri inceleyin.
Test Soruları ve Cevaplar. Uygulama soruları, kısa cevaplı sorular ve deneme soruları, öğrencilerin araştırma raporlarını test etmek için özel olarak düzenlendi.
Etkileşimli Düşünme Etkinliğinin Cevapları. Eğitimciler için, "Etkileşimli Eleştirel Düşünme Etkinliği"ndeki sorulara önerilen cevaplar vardır. Öğrenciler, test veya ev ödevi olarak, cevaplarının çıktısını alabilir veya eğiticiye elektronik postayla gönderebilirler.
Kendi Kendine Test Şeklinde Powerpoint Sunuları. Her bölüm için, o bölümdeki kavramlarla ilgili, cevaplarıyla birlikte 5 test sorusu yer almaktadır. Bu slaytların amacı, öğrencinin performansını test etmek değil, onların önemli noktaları kavrayıp kavramadığı konusunda hızlı geri bildirim almaları için fırsat yaratmaktır. Bütün sorular, öğrencilerin, kavramların klinik uygulama ile ilişkisini görmelerini kolaylaştırmak için, "uygulama" tipinde sorulardır. Umuyoruz ki, eğiticiler, yanlış anlaşılan konuları açıklamak ve daha da önemlisi, yeni kazanılan beceriler konusunda hızlı olumlu geri bildirim ile öğrencileri ödüllendirmek için sunuları kullanacaklardır.
Powerpoint Sunuları, sınıftaki sunumlarda kullanılmak üzere, her bölümdeki anahtar noktaların geleneksel özetlerini sunmaktadır. Bu sunular, kolay uyuma olanak sağlar biçimde bulunmaktadır ve okuyucunun tek başına kullanabileceği dinleyici sorularını da içermektedir. Ayrıca, "i-phone"dan tıklanarak erişilebildiği gibi, başka dinleyicilerin cevap programları ve araçları ile de uyumludur.
Test Üreten Sorular, öğrencilerin, bölüm içeriğini anlayıp anlamadıklarının değerlendirilmesinde, eğiticilere yardım etmek için, çoktan seçmeli yüzlerce soru içermektedir.
İmge Bankası; sınıfta kendi sorularınızda kullanabileceğiniz bölüm eklerini ve kitaptaki resimleri içermektedir.
Bölüm ekleri; eğiticilerin belli bir konuyu öğrencilerin anlamasını ve bilmesini kolaylaştırabileceği ilave bilgiler içermektedir.
Umudumuz ve beklentimiz odur ki, "Hemşirelik Araştırmasının Esasları"nın bu sekizinci baskısı; içerik, biçim ve düzenleme açısından, hemşirelik araştırmalarını dikkatle okumayı ve beceri kazanmayı arzu eden öğrencilere ve araştırma bulgularına dayalı klinik performanslarını artırmayı isteyenlere faydalı olacaktır. Sunduğumuz kaynakların tamamının, araştırmanın üretebileceği keşiflere ve bilgilere olan istekliliği geliştirmeye yardım edeceğini de umuyoruz.

Öğrenci Yorumları (0)
Taksit Bilgisi